HC ANDERSEN CAPITAL

Compliance (DA)

Opdateret: 4 APRIL 2024

Disclaimer

HC Andersen Capital modtager betaling fra selskaber for en Digital IR/Corporate Visibility aftale.

HC Andersen Capital påfører alle events (investor præsentationer), investment cases og post på sociale medier vedrørende kunder følgende disclaimers:

Eksempel ved analytikerkommentarer, med dato og forfatter:

“HC Andersen Capital modtager betaling fra SELSKAB for en Digital IR/Corporate Visibility abonnementsaftale. /ANALYTIKER (TID) (DATO-MÅNED-ÅR)”

 

Eksempel ved events, med dato og forfatter:

“HC Andersen Capital modtager betaling fra SELSKAB for en Digital IR/Corporate Visibility abonnementsaftale./ANALYTIKER (TID) (DATO-MÅNED-ÅR)”

 

Af Disclaimer fremgår det tydeligt, at der er betaling mellem SELSKAB og HC Andersen Capital. Derved fremgår det tydeligt at HCA er en afhængig part, hvem den givne skribent er, samt et tidspunkt for offentliggørelse.”

 

Eksempel ved analyser, med dato og forfatter:

Alle analyser er markeret med “COMPANY-SPONSORED MATERIAL”. Disclaimer: HC Andersen Capital modtager betaling fra SELSKAB for en Digital IR/Corporate Visibility abonnementsaftale. ANALYTIKER har ingen aktier i SELSKAB. Dette er ikke en opfordring til at købe, ikke at købe, sælge eller ikke at sælge. HC Andersen Capital tager ikke ansvar for korrektheden af indholdet i dette materiale. Offentliggjort (TID) (DATO-MÅNED-ÅR)” af ANALYTIKER, HC Andersen Capital.

Ansattes handel med værdipapirer​

Enhver ansat i HC Andersen Capital er underlagt regler om personlig handel med værdipapirer:

  • Analytikere, der er beskæftiget med analyse af en given aktie, må ikke eje den pågældende aktie.
  • Head of Equities, Head of Digital & Sales, Head of Research og den administrerende direktør må ikke eje aktier i selskaber, med hvilke der er indgået en betalt aftale (i særlige tilfælde kan der gives dispensation, men dette vil i givet fald deklareres ved omtale af den pågældende aktie, herunder C25 aktier).
  • Alle medarbejdere er forpligtet at afstå fra at investere i en aktie, såfremt en investering i aktien strider mod HC Andersen Capitals interesser og interne retningslinjer.

Overholdelse af dansk lovgivning​

Enhver ansat i HC Andersen Capital forpligter sig til at leve op til ånd og bogstav i Dansk lovgivning.

Ved spørgsmål til Compliance. Henvendelse til Direktør, Tue Østergaard.

Compliance (EN)

Updated: 3 APRIL 2024

Disclaimer

HC Andersen Capital

English

HC Andersen Capital receives payment from companies for a Digital IR/Corporate Visibility agreement.

HC Andersen Capital includes the following disclaimers on all events (investor presentations), investment cases, and posts on social media regarding clients:

Example for research, with date and author:

“HC Andersen Capital receives payment from COMPANY for a Digital IR/Corporate Visibility subscription agreement. /ANALYST (TIME) on (DATE-MONTH-YEAR).”

 

Example for events, with date and author:

“HC Andersen Capital receives payment from COMPANY for a Digital IR/Corporate Visibility subscription agreement./ANALYST (TIME) on (DATE-MONTH-YEAR).”
The disclaimer makes it clear that there is payment between COMPANY and HC Andersen Capital. It is thus clear that HCA is a dependent party, who the given writer is, and a time of publication.”

 

Example for analysis reports, with date and author:

All analysis reports are marked “COMPANY-SPONSORED MATERIAL”.
Disclaimer: HC Andersen Capital receives payment from COMPANY for a Digital IR/Corporate Visibility subscription agreement. The authors do not own shares in COMPANY. This is not a piece of advice to buy, not to buy, sell, or not to sell shares. HC Andersen Capital assumes no responsibility for correctness of the contents of the material. Published (TIME) on (DATE-MONTH-YEAR) by ANALYST, HC Andersen Capital.

Employee Securities Trading:

Every employee at HC Andersen Capital is subject to rules on personal securities trading.

Personal securities trading is by default allowed under the following prerequisites:

  • Analysts involved in the analysis of a given stock are NOT allowed to own that stock.
  • The Head of Equities, Head of Digital & Sales, Head of Research, and the CEO are NOT allowed to own shares in companies with which a paid agreement has been made (under certain prerequisites there can be exceptions, including C25 shares).
  • All employees are obliged to refrain from investing in a stock if an investment in the stock conflicts with HC Andersen Capital’s interests and internal guidelines. 

Compliance with Danish Legislation:

Every employee at HC Andersen Capital commits to adhere to the spirit and letter of Danish legislation.

For inquiries regarding compliance, please contact Director Tue Østergaard.